REGULAMIN SKLEPU

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.darkness.pl

Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) – obowiązuje do 24.05.2018.

Jest dokumentem wymaganym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (obowiązuje od 25.05.2018)

 

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

WITCHER Karolina Targowska Adres: 98-220 Zduńska Wola, Krobanów 17b, która posiada nadane numery ewidencyjne: NIP: 8631693117 oraz REGON: 382783457.

 

 

DEFINICJA

SKLEP INTERNETOWY – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez darkness.pl. Oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

KLIJENT – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

TOWAR – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

ZAMÓWIENIE – świadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy nabycia TOWARU za cenę uwidocznioną w SKLEPIE INTERNETOWYM, przez KLIJENTA.

 

SKLEP INTERNETOWY

Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w SKLEPIE INTERNETOWYM nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.

Warunkiem korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej artykułów odzieżowych i pasmanteryjnych.

Klient – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

 

TOWARY

Każdy TOWAR prezentowany za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę TOWARU.

Każdy TOWAR prezentowany do sprzedaży w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Towary prezentowane na fotografiach w SKLEPIE INTERNETOWYM są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem TOWARU.

 

ZAMÓWIENIE

Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

Dokonanie zakupu w SKLEPIE INTERNETOWYM nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.

KLIENT po złożeniu ZAMÓWIENIA, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie ZAMÓWIENIA ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości ZAMÓWIENIA oraz unikalny numer ZAMÓWIENIA. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia TOWARU została złożona prawidłowo, dotarła DO SKLEPU INTERNETOWEGO i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

Cenniki Towarów na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO mają charakter zmienny. Wiążąca dla KLIENTA oraz SKLEPU INTERNETOWEGO jest cena TOWARU zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez KLIENTA ZAMÓWIENIA.

 

CENY

Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT). Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

Wprowadzone zmiany cen TOWARÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM, nie będą wpływać na złożone już przez KLIENTA i zaakceptowane ZAMÓWIENIE.

 

 

FORMY PŁATNOŚCI

za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów,

przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia,

system płatności on-line [PAYU]. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej https://poland.payu.com Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie operatora.

SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

WYSYŁKA TOWARU

Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.

Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Na ten moment współpracujemy z firmą INPOST.

Jeżeli klient wybrał opcje wysyłki produktu z opcja płatności „za pobraniem” – klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli klient – bez względu na przyczynę – nie dokona odbioru przesyłki – SPRZEDAWCA ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki.

Czas oczekiwania na towar, może wynosić nawet do 2-3 tygodni z uwagi na fakt, że niektóre towary są tworzone na bieżąco i przy większej ilości zamówień, czas oczekiwania się wydłuża. Darkness stawia na jakość, do każdego produkty podchodzimy indywidualnie.

 

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY)

SKLEP odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).

W przypadku Reklamacji  zaleca się odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres WITCHER Karolina Targowska Krobanów 17b, 98-220 Zduńska Wola

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

KLIENT jest zobowiązany do odesłania reklamacji na koszt własny,

SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

 

Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU)

Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), KLIENT będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania TOWARU i niezwłocznie zwrócić kupiony TOWAR będący w niezmienionym stanie. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (LINK DO FORMULARZA lub Gdzie go szukać .) i odesłać do na adres sklep@darkness.pl bądź dołączyć do przesyłki zwrotnej. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY .

Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 3 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres WITCHER Karolina Targowska Krobanów 17b, 98-220 Zduńska Wola

KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, bez poniesionych kosztów dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.

SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem” lub paczkomatem. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

  PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a SKLEPEM INTERNETOWYM w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie KLIENTOWI, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanej wraz z TOWAREM faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.

Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.

Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.darkness.pl przysługują SKLEPOWI INTERNETOWEMU. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.

Shopping cart

0
Brak produktów w koszyku.
X